Module: Spree

Defined in:
core/app/models/spree/store_selector/legacy.rb,
core/lib/spree/app_configuration.rb,
core/lib/spree/core.rb,
core/lib/spree/deprecation.rb,
core/lib/spree/event.rb,
core/lib/spree/i18n.rb,
core/lib/spree/localized_number.rb,
core/lib/spree/migration_helpers.rb,
core/lib/spree/migrations.rb,
core/lib/spree/money.rb,
core/lib/spree/paranoia_deprecations.rb,
core/lib/spree/permitted_attributes.rb,
core/app/models/spree/role.rb,
core/app/models/spree/zone.rb,
core/app/models/spree/asset.rb,
core/app/models/spree/image.rb,
core/app/models/spree/order.rb,
core/app/models/spree/price.rb,
core/app/models/spree/state.rb,
core/app/models/spree/store.rb,
core/app/models/spree/taxon.rb,
core/app/models/spree/refund.rb,
core/app/models/spree/ability.rb,
core/app/models/spree/address.rb,
core/app/models/spree/country.rb,
core/app/models/spree/gateway.rb,
core/app/models/spree/payment.rb,
core/app/models/spree/product.rb,
core/app/models/spree/variant.rb,
core/app/models/spree/exchange.rb,
core/app/models/spree/property.rb,
core/app/models/spree/shipment.rb,
core/app/models/spree/tax_rate.rb,
core/app/models/spree/taxonomy.rb,
core/app/models/spree/line_item.rb,
core/app/models/spree/log_entry.rb,
core/app/models/spree/promotion.rb,
core/app/models/spree/role_user.rb,
core/app/models/spree/adjustment.rb,
core/app/models/spree/calculator.rb,
core/app/models/spree/stock_item.rb,
core/app/models/spree/credit_card.rb,
core/app/models/spree/legacy_user.rb,
core/app/models/spree/option_type.rb,
core/app/models/spree/order_mutex.rb,
core/app/models/spree/return_item.rb,
core/app/models/spree/zone_member.rb,
core/app/helpers/spree/base_helper.rb,
core/app/mailers/spree/base_mailer.rb,
core/app/mailers/spree/test_mailer.rb,
core/app/models/spree/option_value.rb,
core/app/models/spree/order_merger.rb,
core/app/models/spree/state_change.rb,
core/app/models/spree/tax/item_tax.rb,
core/app/models/spree/tax_category.rb,
core/app/models/spree/user_address.rb,
core/app/helpers/spree/store_helper.rb,
core/app/mailers/spree/order_mailer.rb,
core/app/models/spree/gateway/bogus.rb,
core/app/models/spree/order_updater.rb,
core/app/models/spree/refund_reason.rb,
core/app/models/spree/reimbursement.rb,
core/app/models/spree/return_reason.rb,
core/app/models/spree/shipping_rate.rb,
core/app/models/spree/stock/package.rb,
core/app/models/spree/tax/order_tax.rb,
core/app/helpers/spree/taxons_helper.rb,
core/app/mailers/spree/carton_mailer.rb,
core/app/models/spree/classification.rb,
core/app/models/spree/inventory_unit.rb,
core/app/models/spree/order/checkout.rb,
core/app/models/spree/order/payments.rb,
core/app/models/spree/order_contents.rb,
core/app/models/spree/order_taxation.rb,
core/app/models/spree/payment_create.rb,
core/app/models/spree/payment_method.rb,
core/app/models/spree/payment_source.rb,
core/app/models/spree/product/scopes.rb,
core/app/models/spree/promotion_rule.rb,
core/app/models/spree/stock_location.rb,
core/app/models/spree/stock_movement.rb,
core/app/models/spree/variant/scopes.rb,
core/app/models/spree/customer_return.rb,
core/app/models/spree/order_inventory.rb,
core/app/models/spree/order_promotion.rb,
core/app/models/spree/shipping_method.rb,
core/app/models/spree/stock/estimator.rb,
core/app/models/spree/tax/tax_helpers.rb,
core/app/helpers/spree/checkout_helper.rb,
core/app/helpers/spree/products_helper.rb,
core/app/models/spree/line_item_action.rb,
core/app/models/spree/product_property.rb,
core/app/models/spree/promotion_action.rb,
core/app/models/spree/stock/quantifier.rb,
core/app/models/spree/stock_quantities.rb,
core/app/models/spree/tax/tax_location.rb,
core/app/models/spree/adjustment_reason.rb,
core/app/models/spree/promotion_chooser.rb,
core/app/models/spree/shipping_category.rb,
core/app/models/spree/shipping_rate_tax.rb,
core/app/models/spree/store_credit_type.rb,
core/app/models/spree/user_class_handle.rb,
core/app/models/spree/fulfilment_changer.rb,
core/app/models/spree/payment/processing.rb,
core/app/models/spree/promotion_category.rb,
core/app/models/spree/reimbursement_type.rb,
core/app/models/spree/returns_calculator.rb,
core/app/models/spree/stock/availability.rb,
core/app/models/spree/stock/content_item.rb,
core/app/models/spree/store_credit_event.rb,
core/app/models/spree/tax/order_adjuster.rb,
core/app/models/concerns/spree/named_type.rb,
core/app/models/spree/billing_integration.rb,
core/app/models/spree/product_option_type.rb,
core/app/models/spree/promotion_rule_role.rb,
core/app/models/spree/promotion_rule_user.rb,
core/app/models/spree/shipping_calculator.rb,
core/app/models/spree/stock/splitter/base.rb,
core/app/models/spree/user_stock_location.rb,
core/app/models/spree/calculator/flat_rate.rb,
core/app/models/spree/gateway/bogus_simple.rb,
core/app/models/spree/payment/cancellation.rb,
core/app/models/spree/payment_method/check.rb,
core/app/models/spree/promotion/rules/user.rb,
core/app/models/spree/promotion_code_batch.rb,
core/app/models/spree/promotion_rule_store.rb,
core/app/models/spree/promotion_rule_taxon.rb,
core/app/models/spree/reimbursement/credit.rb,
core/app/models/spree/return_authorization.rb,
core/app/models/spree/shipping_method_zone.rb,
core/app/models/spree/stock/allocator/base.rb,
core/app/models/spree/stock/differentiator.rb,
core/app/models/spree/stock/splitter_chain.rb,
core/app/models/spree/store_payment_method.rb,
core/app/mailers/spree/reimbursement_mailer.rb,
core/app/models/concerns/spree/user_methods.rb,
core/app/models/spree/calculator/flexi_rate.rb,
core/app/models/spree/calculator/price_sack.rb,
core/app/models/spree/option_values_variant.rb,
core/app/models/spree/payment_capture_event.rb,
core/app/models/spree/promotion/rules/store.rb,
core/app/models/spree/promotion/rules/taxon.rb,
core/app/models/spree/stock/splitter/weight.rb,
core/app/models/spree/store_shipping_method.rb,
core/app/models/spree/tax_rate_tax_category.rb,
core/app/models/spree/variant_property_rule.rb,
core/app/models/spree/wallet_payment_source.rb,
core/app/jobs/spree/promotion_code_batch_job.rb,
core/app/models/concerns/spree/default_price.rb,
core/app/models/concerns/spree/display_money.rb,
core/app/models/spree/calculator/default_tax.rb,
core/app/models/spree/order/number_generator.rb,
core/app/models/spree/product_promotion_rule.rb,
core/app/models/spree/promotion_handler/cart.rb,
core/app/models/spree/promotion_handler/page.rb,
core/app/models/spree/tax_calculator/default.rb,
core/app/models/spree/variant/price_selector.rb,
core/app/subscribers/spree/mailer_subscriber.rb,
core/app/models/concerns/spree/user_reporting.rb,
core/app/models/spree/gallery/product_gallery.rb,
core/app/models/spree/gallery/variant_gallery.rb,
core/app/models/spree/order_update_attributes.rb,
core/app/models/spree/promotion/rules/product.rb,
core/app/models/spree/reimbursement_performer.rb,
core/app/models/spree/tax/shipping_rate_taxer.rb,
core/app/models/spree/variant/pricing_options.rb,
core/app/models/spree/calculator/free_shipping.rb,
core/app/models/spree/promotion_handler/coupon.rb,
core/app/models/spree/shipping_method_category.rb,
core/app/models/spree/stock/simple_coordinator.rb,
core/app/models/spree/calculator/tiered_percent.rb,
core/app/models/spree/promotion/rules/nth_order.rb,
core/app/models/spree/promotion/rules/user_role.rb,
core/app/models/spree/reimbursement_type/credit.rb,
core/app/models/spree/stock/inventory_validator.rb,
core/app/models/concerns/spree/adjustment_source.rb,
core/app/models/concerns/spree/user_address_book.rb,
core/app/models/spree/payment_method/credit_card.rb,
core/app/models/spree/promotion/rules/item_total.rb,
core/app/models/spree/promotion_handler/shipping.rb,
core/app/models/spree/stock/location_filter/base.rb,
core/app/models/spree/stock/location_sorter/base.rb,
core/app/models/spree/stock/shipping_rate_sorter.rb,
core/app/models/spree/stock/splitter/backordered.rb,
core/app/models/spree/calculator/percent_per_item.rb,
core/app/models/spree/calculator/tiered_flat_rate.rb,
core/app/models/spree/distributed_amounts_handler.rb,
core/app/models/spree/payment_method/store_credit.rb,
core/app/models/spree/promotion/rules/first_order.rb,
core/app/models/spree/variant/vat_price_generator.rb,
core/app/models/spree/variant_property_rule_value.rb,
core/app/mailers/spree/promotion_code_batch_mailer.rb,
core/app/models/concerns/spree/user_payment_source.rb,
core/app/models/spree/calculator/shipping/per_item.rb,
core/app/models/spree/promotion/rules/option_value.rb,
core/app/models/spree/reimbursement_tax_calculator.rb,
core/app/models/spree/stock/availability_validator.rb,
core/app/models/spree/stock/inventory_unit_builder.rb,
core/app/models/spree/stock/location_filter/active.rb,
core/app/models/spree/stock/shipping_rate_selector.rb,
core/app/models/spree/tax_calculator/shipping_rate.rb,
core/app/models/spree/calculator/distributed_amount.rb,
core/app/models/spree/calculator/shipping/flat_rate.rb,
core/app/models/spree/stock/allocator/on_hand_first.rb,
core/app/models/spree/store_selector/by_server_name.rb,
core/app/models/spree/calculator/shipping/flexi_rate.rb,
core/app/models/spree/calculator/shipping/price_sack.rb,
core/app/models/spree/promotion/rules/user_logged_in.rb,
core/app/models/spree/stock/location_sorter/unsorted.rb,
core/app/models/concerns/spree/calculated_adjustments.rb,
core/app/models/spree/calculator/percent_on_line_item.rb,
core/app/models/spree/promotion/actions/free_shipping.rb,
core/app/models/spree/stock/inventory_units_finalizer.rb,
core/app/models/spree/variant_property_rule_condition.rb,
core/app/models/concerns/spree/user_api_authentication.rb,
core/app/models/spree/payment_method/bogus_credit_card.rb,
core/app/models/spree/promotion/rules/one_use_per_user.rb,
core/app/models/spree/stock/splitter/shipping_category.rb,
core/app/models/spree/calculator/flat_percent_item_total.rb,
core/app/models/spree/promotion/actions/create_adjustment.rb,
core/app/models/spree/stock/location_sorter/default_first.rb,
core/app/models/concerns/spree/ordered_property_value_list.rb,
core/app/models/spree/payment_method/simple_bogus_credit_card.rb,
core/app/models/spree/reimbursement/reimbursement_type_engine.rb,
core/app/models/spree/validations/db_maximum_length_validator.rb,
core/app/models/spree/calculator/returns/default_refund_amount.rb,
core/app/models/spree/reimbursement_type/reimbursement_helpers.rb,
core/app/models/spree/promotion/actions/create_item_adjustments.rb,
core/app/models/spree/return_item/eligibility_validator/default.rb,
core/app/models/spree/reimbursement/reimbursement_type_validator.rb,
core/app/models/spree/calculator/shipping/flat_percent_item_total.rb,
core/app/models/spree/promotion/rules/first_repeat_purchase_since.rb,
core/app/models/spree/promotion/actions/create_quantity_adjustments.rb,
core/app/models/spree/return_item/eligibility_validator/rma_required.rb,
core/app/models/spree/return_item/eligibility_validator/base_validator.rb,
core/app/models/spree/return_item/eligibility_validator/order_completed.rb,
core/app/models/spree/return_item/eligibility_validator/inventory_shipped.rb,
core/app/models/spree/return_item/eligibility_validator/no_reimbursements.rb,
core/app/models/spree/return_item/eligibility_validator/time_since_purchase.rb,
core/app/models/spree/return_item/exchange_variant_eligibility/same_product.rb,
core/app/models/spree/return_item/exchange_variant_eligibility/same_option_value.rb,
backend/lib/spree/backend_configuration.rb,
frontend/lib/spree/frontend_configuration.rb

Overview

Default implementation for finding the current store is given an HTTP request

This is the new default behaviour, starting in Solidus 2.3.0. For the old behaviour see Spree::StoreSelector::Legacy.

This attempts to find a Spree::Store with a URL matching the domain name of the request exactly. Failing that it will return the store marked as default.

Defined Under Namespace

Modules: AdjustmentSource, BaseHelper, CalculatedAdjustments, CheckoutHelper, Core, DefaultPrice, DisplayMoney, Event, Gallery, MailerSubscriber, MigrationHelpers, NamedType, OrderedPropertyValueList, ParanoiaDeprecations, PermittedAttributes, ProductsHelper, PromotionHandler, RansackableAttributes, Stock, StoreHelper, StoreSelector, Tax, TaxCalculator, TaxonsHelper, UserAddressBook, UserApiAuthentication, UserMethods, UserPaymentSource, UserReporting, Validations Classes: Ability, Address, Adjustment, AdjustmentReason, AppConfiguration, Asset, BackendConfiguration, Base, BaseController, BaseMailer, BillingIntegration, Calculator, Carton, CartonMailer, Classification, Country, CreditCard, CustomerReturn, DeprecatedInstanceVariableProxy, DistributedAmountsHandler, Exchange, FrontendConfiguration, FulfilmentChanger, Gateway, Image, InventoryUnit, LegacyUser, LineItem, LineItemAction, LocalizedNumber, LogEntry, Migrations, Money, OptionType, OptionValue, OptionValuesVariant, Order, OrderCancellations, OrderCapturing, OrderCapturingFailures, OrderContents, OrderInventory, OrderMailer, OrderMerger, OrderMutex, OrderPromotion, OrderShipping, OrderTaxation, OrderUpdateAttributes, OrderUpdater, Payment, PaymentCaptureEvent, PaymentCreate, PaymentMethod, PaymentSource, Preference, Price, Product, ProductOptionType, ProductPromotionRule, ProductProperty, Promotion, PromotionAction, PromotionCategory, PromotionChooser, PromotionCode, PromotionCodeBatch, PromotionCodeBatchJob, PromotionCodeBatchMailer, PromotionRule, PromotionRuleRole, PromotionRuleStore, PromotionRuleTaxon, PromotionRuleUser, Property, Refund, RefundReason, Reimbursement, ReimbursementMailer, ReimbursementPerformer, ReimbursementTaxCalculator, ReimbursementType, ReturnAuthorization, ReturnItem, ReturnReason, ReturnsCalculator, Role, RoleUser, Shipment, ShippingCalculator, ShippingCategory, ShippingManifest, ShippingMethod, ShippingMethodCategory, ShippingMethodStockLocation, ShippingMethodZone, ShippingRate, ShippingRateTax, State, StateChange, StockItem, StockLocation, StockMovement, StockQuantities, Store, StoreCredit, StoreCreditCategory, StoreCreditEvent, StoreCreditReason, StoreCreditType, StorePaymentMethod, StoreShippingMethod, TaxCategory, TaxRate, TaxRateTaxCategory, Taxon, Taxonomy, TestMailer, TranslationHelperWrapper, UnitCancel, UserAddress, UserClassHandle, UserStockLocation, Variant, VariantPropertyRule, VariantPropertyRuleCondition, VariantPropertyRuleValue, Wallet, WalletPaymentSource, Zone, ZoneMember

Constant Summary collapse

Config =
Spree::AppConfiguration.new
Deprecation =
ActiveSupport::Deprecation.new('3.0', 'Solidus')
I18N_GENERIC_PLURAL =

This value is used as a count for the pluralization helpers related to I18n ex: Spree::Order.model_name.human(count: Spree::I18N_GENERIC_PLURAL) Related to Solidus issue #1164, this is needed to avoid problems with some pluralization calculators

2.1

Class Method Summary collapse

Class Method Details

.config {|Spree::Config| ... } ⇒ Object

Used to configure Spree.

Example:

Spree.config do |config|
 config.track_inventory_levels = false
end

This method is defined within the core gem on purpose. Some people may only wish to use the Core part of Spree.

Yields:44
45
46
# File 'core/lib/spree/core.rb', line 44

def self.config(&_block)
 yield(Spree::Config)
end

.i18n_available_localesObject8
9
10
11
12
# File 'core/lib/spree/i18n.rb', line 8

def self.i18n_available_locales
 I18n.available_locales.select do |locale|
  I18n.t('spree.i18n.this_file_language', locale: locale, fallback: false, default: nil)
 end
end

.translate(key, options = {}) ⇒ Object Also known as: t

Add spree namespace and delegate to Rails TranslationHelper for some nice extra functionality. e.g return reasonable strings for missing translations28
29
30
31
32
33
34
35
# File 'core/lib/spree/i18n.rb', line 28

def translate(key, options = {})
 Spree::Deprecation.warn <<-WARN.squish
  Spree.t & Spree.translate have been deprecated.
  Instead use I18n.t('spree.your_translation_key')
 WARN
 options[:scope] = [:spree, *options[:scope]]
 TranslationHelperWrapper.new.translate(key, options)
end

.user_classObject26
27
28
29
30
31
32
# File 'core/lib/spree/core.rb', line 26

def self.user_class
 if @@user_class.is_a?(Class)
  raise "Spree.user_class MUST be a String or Symbol object, not a Class object."
 elsif @@user_class.is_a?(String) || @@user_class.is_a?(Symbol)
  @@user_class.to_s.constantize
 end
end